Dobrodošli u centar za upravljanje i održavanje malih hidroelektrana
Radno vreme: ponedeljak - nedelja 00-24h
+381 34 200 722
Kralja Petra I br. 26
centar@centarmhe.rs

Održavanje

Početna | Održavanje

U cilju postizanja planirane proizvodnje ostvarena je visoka pogonska spremnost hidro-agregata, koja podrazumeva:

• Kvalitetno i redovno održavanje objekata, postrojenja i opreme
• Iskustvo i stručnost zaposlenih koji su angažovani na poslovima održavanja i otklanjanja nepredviđenih kvarova opreme
• Brzo reagovanje pri detektovanju neregularnosti u radu

odrzavanje

U sklopu održavanja MHE postoji redovno održavanje i hitne intervencije.

U okviru usluga redovnog održavanja spadaju :

• Dva puta u toku meseca izvrši obilazak elektrane,
• Izrada izveštaja o zatečenom stanju prilikom redovnih obilazaka,
• Izrada planova redovnog održavanja i njihovo usklađivanje sa nadležnom elektrodistribucijom.
• Nedeljno i mesecno odrzavanje prema zakonskoj regulativi i upustvu proizvođača opreme.
• Izrada Dugorocnog plana odrzavanja sa pratećom dokumentacijom u skladu sa zakonskim obavezama i tehnickim normativima, a u svemu prema standardima Osiguravajucih kuca
• Provera opšteg stanja funkcionalnih elemenata turbinskog agregata sa izradom detaljnog izveštaja i predlogom mera za dovođenje u ispravno stanje
• Provera podešenosti mlaznica ili sprovodnog aparata , merenje zazora i izrada izveštaja.
• Podešavanje mlaznica ili sprovodnog aparata u cilju što manjih gubitaka u radu turbinskog agregata sa izradom izveštaja izvedenog stanja,
• Parametriranje regulatora pobude, turbinskih regulatora i zaštitnih uređaja agregata ukoliko je to potrebno prema uslovima eksploatacije,
• Funkcionalna provera predturbinskih zatvarača i pogonskih sistema.
• Funkcionalna provera ventila obilaznih cevovoda i pogonskih sistema.
• Angažovanje stalnog obučenog rukovaoca, zaposlenog kod izvršioca, u samoj elektrani po potrebi na dnevnom nivou
• Rad pomoćnih radnika u periodu velikih voda i poplavnih talasa
• Korišćenje službenog vozila za potrebe obilaske MHE (vodozahvati, trasa cevovoda, mašinsko postrojenje),
• Dnevni obilasci sa izradama dnevnog izveštaja stanja agregata i vodozahvata
• Očitavanje brojila na nedeljnom i mesečnom nivou


U usluge Hitnih intervencija spadaju sledeće obaveze:

• Pet dolazaka na elektranu u roku od 6 sati od momenta prijave kvara ili neregularnosti rada agregata Centru za upravljanje i održavanje
• Pet dolazaka na elektranu od strana najmanje jednog inženjera i jednog tehničara odgovarajuće struke zavisno od vrste kvara (mašinske, elektro ili građevinske struke)
• Dijagnostika kvara i predlog privremene sanacije do dolaska proizvođača opreme

CENTARMHE D.O.O. © 2008 - 2019. All rights reserved. created by IMS and ViewSource